REGULAMIN skladgazet.pl


I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Administrator – Administratorem danych jest EMART DESIGN z siedzibą w Rybniku przy ul. Floriańskiej 11/27, NIP: 6422028739, REGON: 277607055.

Publikacje elektroniczne – należy przez to rozumieć pliki (zbiory danych) będące cyfrową postacią (m.in. w formacie EPUB, PDF) utworów w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim, w szczególności utworów literackich, publicystycznych, naukowych, kartograficznych i innych, które są dystrybuowane poprzez Internet i dostępne w Serwisie.

Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady korzystania z Usług świadczonych przez Administratora.

Serwis – serwis internetowy „Skład gazet” dostępny pod adresem www.skladgazet.pl

Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika w oparciu o Regulamin.

Usługodawca – Administrator, bądź inny podmiot – osoba fizyczna lub osoba prawna prowadząca działalność w zakresie Produktów oferowanych poprzez Serwis.

Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Usług świadczonych przez Administratora w oparciu o Regulamin.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


II. Korzystanie z Serwisu

2.1. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

2.2. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:

a) korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
b) korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami Regulaminu,
c) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w tym naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie Administratora lub podmiotów trzecich,
d) niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu i/lub umieszczaniu w Serwisie niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam).

2.3. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza postanowienia określone w Regulaminie Administrator ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.

2.4. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu.

2.5. Administrator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.


III. Zakres świadczonych usług

3.1. W ramach niniejszego Serwisu Użytkownik posiada funkcjonalności:

 • przeglądanie zamieszczonych w Serwisie materiałów i publikacji elektronicznych,
 • przesłanie poprzez wypełnienie formularza kontaktowego zapytania do skladgazet.pl,
 • rejestrację Użytkownika (Wydawcy) celem otrzymania kodu do pobrania zamieszczonych w Serwisie materiałów,
 • pobranie materiałów z Serwisu skladgazet.pl

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza udostępnionego przez Administratora na stronie internetowej Serwisu, poprzez podanie danych wskazanych w polach formularza. Użytkownik zobowiązany jest podać wyłącznie dane prawdziwe oraz takie, którymi może on dysponować.

3.3. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć swoją zgodę na otrzymywanie informacji poprzez powiadomienie mailowe na adres: info@skladgazet.pl.


IV. Własność intelektualna

4.1. Prawa własności intelektualnej do wszelkich treści dostępnych w Serwisie, w szczególności prawa autorskie w zakresie wchodzących w jego skład elementów graficznych, słownych i słowno-graficznych, rozwiązań nawigacyjnych, wyboru i układu prezentowanych w ramach Serwisu treści podlegają ochronie prawnej i przysługują Administratorowi lub podmiotom, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy.

4.2. Użytkownik ma prawo do korzystania z wszelkich materiałów zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie dozwolonego użytku. Wykorzystywanie materiałów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.


V. Odpowiedzialność

5.1. Administrator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:

a) jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich,
b) szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Administratora lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Administrator nie był w stanie zapobiec,
c) problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi poprawne korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług,
d) jakiekolwiek szkody spowodowane pobraniem treści zamieszczonych w Serwisie,
e) jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.


VI. Reklamacje

6.1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu użytkownik może zgłaszać na adres: info@skladgazet.pl. Rozpatrzenie reklamacji następuje w najszybszym możliwym terminie, nie dłuższym niż 30 dni. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu do Serwisu zgłoszenia reklamacyjnego.


VII. Postanowienia końcowe

7.1. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

7.2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Serwis poinformuje Użytkowników o wprowadzonych zmianach, dacie od której wejdą one w życie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie https://skladgazet.pl/polityka-prywatnosci-sklagazet.html

7.3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

7.4. Postanowienia niniejszego Regulamin podlegają prawu polskiemu.

7.5. Użytkownicy Serwisu mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

7.6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.05.2018 r.

POLITYKA PRYWATNOŚCI skladgazet.pl


I. Informacje ogólne Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług naszej strony www.skladgazet.pl zwanej dalej Serwisem.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego, w szczególności (RODO) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.


II. Skąd mamy Twoje dane

 • Otrzymaliśmy Twoje dane podczas składania zapytania lub zamówienia poprzez formularz na naszej stronie lub bezpośrednio na nasze e-maile w domenie skladgazet.pl.
  Dane te mogą zawierać imię i nazwisko, nazwę firmy, adres, numer telefonu, e-mAil, NIP, REGON, stronę internetową.
 • Bezpośrednio i/lub
 • Ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stron internetowych, publicznych profili na portalach internetowych i/lub
 • Firm/agencji zewnętrznych, które na podstawie zawartych z nami umów przekazały nam Pani/Pana dane.


III. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach lub bezpośrednio wysłane na nasze adresy e-mail informacje

Dane są przetwarzane w celu dokonania procesu obsługi:

 • kontaktu informacyjnego
 • realizacji zamówień
 • wystawiania dokumentów związanych z transakcjami (dokumenty finansowe, kurierskie i pocztowe, dokumentacje transakcji)
 • przesyłania naszych ofert promocyjnych
 • informacji o naszych nowościach
 • pobrania dokumentu

b) poprzez gromadzenie plików „cookies”

Cookies ułatwiają korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego lub pobrania materiału. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu, zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej: • Internet Explorer • Chrome • Safari • Firefox • Opera
oraz urządzeniach przenośnych: • Android • Windows Phone • Blackberry.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej skladgazet.pl.


IV. Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych

W ramach naszej struktury odbiorcą Twoich danych mogą być jedynie nasi pracownicy lub współpracownicy oraz podmioty zewnętrzne świadczące usługi na rzecz skladgazet.pl EMART DESIGN.


V. Czy Twoje dane będą przekazywane innym podmiotom lub osobom?

Dane osobowe pozostawione w serwisie lub przekazane za pomocą e-maila nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.


VI. Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Do danych przekazanych poprzez naszą stronę lub e-mail przysługuje wgląd osobie, która je tam umieściła.
Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo:

 • dostępu do danych,
 • sprostowania,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo sprzeciwu,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@skladgazet.pl


VII. Przez jaki okres Twoje dane będą przechowywane?

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy, świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.
Zgodę na przetwarzane Twoich danych możesz wycofać w każdym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.


VIII. Czy Twoje dane osobowe będą wykorzystywane w celu ich profilowania lub innego zautomatyzowanego podejmowania decyzji?

Nie, nie zamierzamy profilować Twoich danych osobowych ani w inny sposób podejmować decyzji związanych z Twoją osobą na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych.


IX. Administrator strony skladgazet.pl

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest:

skladgazet.pl | EMART DESIGN

SIEDZIBA FIRMY:

Floriańska 11/27

44-217 Rybnik

info@skladgazet.pl

Telefon: +48 796 250 163

NIP: PL6422028739