Szkolenia dla wydawców publikacji prasowych

W obecnym czasie, gdy odbiorcą zawładnęły media elektroniczne, działalność skierowana na publikację periodyków w formie papierowej oraz projektowanie gazet i czasopism stało się dla wydawnictw niemałym wyzwaniem.
Posiadając ugruntowaną wiedzę na temat przygotowania i składu publikacji oraz odpowiednie narzędzia, chcemy tą wiedzą podzielić się z Państwem, organizując szkolenia jak założyć wydawnictwo prasowe, stworzyć gazetę i redakcję. Szkolenie skierowane jest do wydawców, którzy chcą rozpocząć wydawanie publikacji prasowej jak gazeta lokalna czy informator miejski, czasopismo branżowe oraz biuletyn firmowy.

Kim Jesteśmy?

Skladgazet.pl to zespół specjalistów - redaktorów technicznych, grafików, doradców ds. rynku wydawniczego, mających na swoim koncie współpracę z wieloma tytułami na przestrzeni 20 lat. Pracujemy z dużymi, ogólnopolskimi redakcjami, jak również z niewielkimi lokalnymi tytułami.

Wszechobecna komunikacja wizualna stała się nieodłącznym elementem naszego codziennego życia.

Szkolenia dla wydawców publikacji prasowych

Redakcyjne KNOW HOW
Merytoryczne i techniczne aspekty działania redakcji

Organizator szkolenia

skladgazet.pl, Floriańska 11/27, 44-217 Rybnik

Analiza potrzeb szkoleniowych i trendów rozwoju redakcji

Rynek medialny tylko z pozoru może wydawać się nasycony. Ukazuje to, między innymi, mnogość tytułów o charakterze lokalnym czy też periodyków branżowych. Każdego miesiąca na rynku prasowym pojawiają się nowe tytuły, które z większym lub mniejszym powodzeniem są kolportowane. Stworzenie od podstaw redakcji czasopisma branżowego czy też gazety lokalnej to proces, który może przebiegać w wieloraki sposób. Fundamenty, na których zostanie zbudowana redakcja, powinny być solidne i wypływać z analizy rynku oraz winny być odpowiedzią na potrzeby odbiorców i założeń wydawcy. Obrany przez wydawcę kierunek poparty powinien być jasno zdefiniowaną wizją, a dobór narzędzi nie powinien być przypadkowy.

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do realizacji zadań związanych z kompleksową obsługą redakcji pod względem technicznym, merytorycznym oraz marketingowym.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które są pracownikami przedsiębiorstw lub urzędów zamierzających rozpocząć wydawanie czasopisma. Szeroki zakres szkolenia pomaga w przeszkoleniu uczestników w różnych kierunkach, a co za tym idzie - pracowników wywodzących się z różnych działów przedsiębiorstwa lub urzędu.

Forma realizacji szkolenia

Szkolenia prowadzone będą w grupach maksymalnie 11 osobowych, przy czym przewiduje się, że przeciętna liczebność grupy wyniesie 10 osób. Zajęcia prowadzone będą w dwóch grupach, ale przewidziane są również zajęcia łączone. Sale będą wyposażone w sprzęt dydaktyczny umożliwiający prowadzenie zajęć w formie ćwiczeń i warsztatów oraz prezentacji multimedialnych. Absolwent szkolenia, po zaliczeniu wszystkich przewidzianych w programie jednostek modułowych, uzyska certyfikat ukończenia szkolenia potwierdzający jego kwalifikacje w zakresie tematycznym szkolenia.

Metody szkoleniowe

W zasadniczej części szkolenie będzie miało formę wykładów. Podczas wykładów zaprezentowane zostaną studia przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, pokaz multimedialny oraz ćwiczenia praktyczne. Dobór metod szkoleniowych powinien być zorientowany na efekt maksymalnego przyswojenia umiejętności teoretycznych umożliwiających szybkie i skuteczne ich zastosowanie w praktyce. Szkolenie oparte jest o Cykl Kolba dający dobre wyniki pod względem wdrażania teoretycznej wiedzy w praktyczne zastosowania.

Zasady doboru kadry prowadzącej szkolenie

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o dwa główne bloki:

 • Techniczne aspekty przygotowania materiałów prasowych oraz ekonomia druku

  Creative Director w skladgazet.pl - Ewa Gawlik

 • Prawo medialne i narzędzia marketingowe

  Account Manager w skladgazet.pl - Olaf Koenig

Lista wykładowców

Creative Director w skladgazet.pl - Ewa Gawlik
Account Manager w skladgazet.pl - Olaf Koenig

PROGRAM SZKOLENIA

Treści kształcenia

W wyniku realizacji szkolenia słuchacz powinien uzyskać wiedzę na temat:

 • podstawowych pojęć z dziedziny prowadzenia redakcji, zawartości periodyków oraz struktury redakcyjnej;
 • terminów z zakresu organizacji produkcji prasowej, wykorzystania narzędzi elektronicznych;
 • praktycznych umiejętności niezbędnych do prowadzenia komunikacji z partnerami, dziennikarzami i reklamodawcami;
 • dysponowania wiedzą w zakresie prawa medialnego, prawa własności intelektualnej, konstruowania umów.

Plan szkolenia

Szkolenie prowadzone jest przez dwóch trenerów, ale tylko dwa etapy szkolenia prowadzone są wspólnie:

 1. Pojęcia i terminy podstawowe - ABC Prasy, Ewa Gawlik i Olaf Koenig - 1,5 godz.
 2. Wizualna strona gazety, Layout, Skład i łamanie tekstu, Ewa Gawlik - 1,5 godz.
 3. Ekonomia druku i organizacja produkcji prasowej, Ewa Gawlik - 1,5 godz.
 4. Prawo prasowe, dokumentacja i umowy autorskie, Olaf Koenig - 1 godz.
 5. Komunikacja jako klucz do budowania trwałych relacji, Olaf Koenig - 1 godz.
 6. Marketing prasowy, trwałe budowanie wizerunku i reklamodawcy, Olaf Koenig - 1 godz.
 7. Praktyczne zajęcia warsztatowe, Ewa Gawlik i Olaf Koenig - 2,5 godz.

Bloki szkoleniowe

Blok Techniczno-ekonomiczny - Ewa Gawlik

 • Wizualna strona gazety, Layout, Skład i łamanie tekstu
 • Ekonomia druku i organizacja produkcji prasowej

Blok Marketingowo-prawny - Olaf Koenig

 • Marketing prasowy, Budowanie wizerunku, Pozyskiwanie i obsługa reklamodawców
 • Prawo prasowe, dokumentacja i umowy autorskie

Wyposażenie technodydaktyczne

 • Sala wykładowa
 • Komputer z projektorem multimedialnym
 • Flipchart, flamastry
 • Prezentacja w programie PowerPoint z zakresu merytorycznego szkolenia
 • Narzędzia i przyrządy pomiarowe
 • Narzędzia oraz sprzęt elektroniczny

Materiały pomocnicze dla słuchaczy

Indywidualnie dla każdego uczestnika przygotowane materiały szkoleniowe:

 • papier, kserokopie prezentacji szkoleniowych, długopis, wzory dokumentów i formularzy do ćwiczeń.

Literatura dla słuchaczy

Materiały szkoleniowe
Ewentualne pozycje literatury zaproponowane przez poszczególnych trenerów (do uzgodnienia bezpośrednio przed szkoleniem)